Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Informace pro pedagogy


Státní zdravotní ústav (SZÚ)

 • je zdravotnické zařízení se sídlem v Praze
 • je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví
 • jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002.

SZÚ připravuje podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, provádí metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, provádí výzkum a monitoring  vztahů životních podmínek a zdraví, připravuje podklady a podílí se na mezinárodní spolupráci, kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

SZÚ má zřízena odborná centra -> činnosti.Ve vztahu k činnostem v oblasti výchovy a podpory zdraví je zřízeno:

Centrum podpory veřejného zdraví (CPVZ) sestává ze tří oddělení ->.  V jejich rámci pracuje Národní referenční centrum programů zdraví a prevence nemocí ->.

Priority prevence, podpory a ochrany zdraví dle Ministerstva zdravotnictví:

 1. Dostatečná pohybová aktivita populace.
 2. Správná výživa a stravovací návyky populace.
 3. Zvládání stresu a duševní zdraví.
 4. Zdravotně rizikové chování (konzumace tabáku, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog, chování vedoucí k úrazům, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění - zvláště HIV/AIDS, virových hepatitid a sexuálně přenosných nemocí).
 5. Vzdělávní a programy podpory zdraví zaměřné na determinanty a rizikové faktory zdraví, a také na podporu screeningových programů.
 6. Infekční onemocnění, a to nové a znovu se objevující infekce, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, antimikrobiální rezistence a vakcinační programy.
 7. Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí.
 8. Snižování nerovností ve zdraví.
 9. Screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování jejich efektivity.
 10. Identifikace možností pro případné plánování nových screeningových programů a jejich realizace.


Národní síť podpory zdraví, o.s.

Nestátní nezisková organizace Národní síť podpory zdraví, o.s. navazuje od r. 2010 na činnost zrušených regionálních pracovišť podpory zdraví Státního zdravotního ústavu.

Zajišťuje pro veřejnost služby v oblasti podpory zdraví, primární prevence nemocí, prevence úrazů ad.
Sdružení nabízí především intervenční aktivity jako jsou realizace zdravotně výchovných programů, projektů, přednášek, kursů, workshopů a dalších akcí pro města a obce, podniky, školy, mateřská centra, kluby seniorů a další partnery, dále skupinové a individuální poradenství v oblasti zdravého životního stylu a prevence nemocí (snižování nadváhy, výživové poradenství, odvykání kouření, prevence nádorů, prevence srdečně-cévních nemocí, prevence HIV/AIDS ad.) Součástí nabídky je i metodická pomoc a odborná spolupráce pro Zdravá města, Podniky podporující zdraví, Školy podporující zdraví, dále zpracování analýz a studií zdravotního stavu vč. interpretace pro kraje a obce a další aktivity.
Členy Národní sítě podpory zdraví,o.s. jsou kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci různých odborností s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti podpory zdraví a prevenci nemocí. Národní síť podpory zdraví deklaruje snahu, aby metody a postupy práce jejich členů vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání.

Více informací naleznete na webových stránkách www.nspz.cz -> .


Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů

CEVAP je výchovně vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT s platností do 26.10.2011
Č.j.: 31 774/2005-25 (zákon č. 563/2004 Sb.)

Nabídku pro další vzdělávání pedagogických pracovníků aktuální ke dni 12.10.2010 si můžete otevřít  a stáhnout zde v dokumentu word (DOC, 124 kB).

Centrum nabízí vzdělávací semináře s účastí předních českých odborníků v oblasti těchto témat:

 • Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
 • Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících
 • Rozpoznání a řešení agresivity a šikany ve školách
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
 • Výchova charekteru jako esence výchovy
 • Příprava na manželství a rodičovství
 • Prevence násilí na dětech

Kompletní informace získáte na internetové adrese www.cevap.cz ->

 

 

 

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání