Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Sexuální výchova

Sexuální výchova - doporučené metodiky

Obsah této stránky:

 


Hrou proti AIDS

– určen pro 9. třídy ZŠ  a střední školy (garant programu SZÚ)

Program Hrou proti Aids je osvědčený a akreditovaný program primární prevence rizikového sexuálního chování, jehož odborným garantem a současně držitelem licence je Státní zdravotní ústav Praha.

Program je významnou aktivitiu a součástí Národního programu boje proti AIDS. Je koordinován Státním zdravotním ústavem v Praze, který také zapůjčuje potřebné vybavení a zajišťuje úvodní proškolení moderátorů a organizátorů.
Předlohou programu byla česko-německá akce pořádaná v r. 1998 – Parkúr o AIDS, lásce a sexualitě. Formou vědomostního překonávání překážek jsou účastníci hry rozděleni do 5 - 6 skupin po max. 10 lidech. Po 90 minutách je program u konce, nastává evaluace programu žáky, učiteli i organizátory.  Na 5 - 6 stanovištích si účastníci doplňují znalosti na téma:

 • Cesta přenosu HIV
 • Zábrana přenosu pohlavních onemocnění, HIV a nechtěnému početí
 • Láska, sexualita a ochrana před HIV
 • Sexualita ve výrazech (pantomima)
 • Život s HIV/AIDS
 • Prevence rakoviny děložního čípku (toto téma bylo zařazeno nad rámec původního programu)

Na každém stanovišti po 15 minutách moderátoři ohodnotí výkon skupiny podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a zvídavosti. Hra má mírně soutěžní charakter, odměněni jsou však všichni účastníci programu drobnými věcnými cenami.
V Pardubickém kraji se tato metodika osvědčila formou peer programu - viz Příklady dobré praxe.

 

 


 HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných chorobách

Program určen pro 8.-9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ s mírně soutěživým charakterem při práci ve skupinách (motivace žáků aktivně se zapojit do procesu).

Z obsahu programu:

 • stavba a funkce pohlavního ústrojí muže a ženy
 • pohlavně přenosné nemoci (HIV, HPV, VHB, VHC, syfilis, kapavka, chlamydiové infekce) a jejich příznaky
 • význam preventivních prohlídek, partnerské vztahy, možnosti a limity prevence
 • správná manipulace s kondomem
Časová dotace:
2 x 45 min.
 
Cíle:
Vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti prevence pohlavně přenosných
chorob a zvýšení úrovně znalostí o možnostech jejich prevence
 
Zaměření na rizikové jevy: Sexuální rizikové chování

Autor programu: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, odd. podpory zdraví. ->

Informační dopis » ke stažení

Realizace v Pardubickém kraji: Krajská hygienická stanice Pardubice.

Školy, které se účastnily programu v Pardubickém kraji:

 • ZŠ Masarykova, Dolní Roveň
 • ZŠ Studánka, Pardubice
 • ZŠ Br. Veverkových, Pardubice
 • ZŠ Hlinsko
 • ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice
 • ZŠ Sezemice
 • ZŠ Závodu Míru, Pardubice
 • ZŠ Prodlouřžená 283, Polabiny I, Pardubice
 • ZŠ Nám. Míru, Heřmanův Městec

 

 

Foto z realizace programu ze dne 14.12. 2016 (realizovala: KHS Pardubice).

Další fotografie viz » Galerie.


 Spirála

Celorepublikový edukační projekt je zaměřen na ochranu reprodukčního zdraví, prevenci HIV/AIDS, prevenci onkologických onemocnění, především zhoubných nádorů prsu, a na didaktické zpracování dané problematiky. Obsahově vychází ze strategie WHO a z Vládního programu Zdraví 21, naplňuje cíle Onkologického programu ČR a Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v letech 2008-2012. Respektuje dočasně platné dokumenty MŠMT ČR i nově schválené Rámcové vzdělávací programy pro oblast výchovy ke zdraví na jednotlivých typech škol. Záštitu nad projektem převzala Kancelář WHO v ČR.

Veškeré aktuální informace o programu se dozvíte pod tímto odkazem: www.projekt-spirala.cz ->.


 

Dospívám

– určen žákům 4. - 5. tříd ZŠ (CEVAP)

Dvouhodinový komponovaný program (přednáška, hry, diskuse) zahrnující následující témata:

 • zvláštnosti dospívání u chlapců a dívek
 • dospívání v oblasti biologické a psychosociální
 • přátelství a rodina
 • rizikové chování v dospívání
 • moje hodnota a hodnota druhých, hodnota lásky
 • praktické rady, odpovědi na otázky

Poskytovatel programu: o.s. CEVAP (Praha) - provádí i zaškolení pedagogů do programu.

Formulář pro zájemce o vyškolení:

Objednávka programů:

Kontaktní údaje: MUDr. Rozehnalová
E-mail: seminar@cevap.cz
www.cevap.cz

 


Free Teens – prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících

- určen pro II. stupeň ZŠ a SŠ – program prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (CEVAP). Velmi doporučujeme.

Interaktivní program prevence rizikového chování dospívajících se zvláštním zřetelem na prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících a jejich následků v podobě HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících. Zahrnuje zároveň i další aspekty rizikového chování dospívajících v jejich souvislostech, upozorňuje na rizikové a ochranné faktory. Program se skládá ze dvou částí (2 a 3 hodiny v odstupu cca 1 týdne).

 • První část - informativní: Žijeme ve věku AIDS – 2 hodiny (pro SŠ 3 hodiny)
 • Druhá část - pracovní (v odstupu 1 týdne po první části) - Rozhodujete o své budoucnosti – 3 hodiny ("informace samotné nezmění chování člověka")

Poskytovatel programu: o.s. CEVAP (Praha) - provádí i zaškolení pedagogů do programu.

Formulář pro zájemce o vyškolení:

Objednávka programů:

Kontaktní údaje: MUDr. Rozehnalová
E-mail: seminar@cevap.cz
www.cevap.cz


WAIT – peer program prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování dospívajících

Program představuje tým dospívajících ve věku 13 - 19 let způsobem atraktivním pro své vrstevníky – v podobě písniček, tance, scének, break dance. Celý program trvá cca 45 minut. Je veden v duchu sexuální zdrženlivosti do doby než mladí lidé najdou svého životního partnera.

Touto cestou hledáme partu cca 10 mladých lidí, která by s myšlenkou programu WAIT sympatizovala a měla zájem realizovat program v Pardubickém kraji. Bližší informace poskytne o.s. CEVAP nebo autoři stránek (odkaz O autorech).


Moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů

Program volně navazuje na program Free Teens. Skládá se ze tří dvouhodinových na sebe volně navazujících částí. Podstatou je porozumět sám sobě, naučit se využívat svých předností, předcházet konfliktům a učit se je řešit, vhodným způsobem pracovat s tím, co si přinášíme z rodiny, porozumět odlišnostem mužského a ženského světa, učit se tyto dva světy vhodně vzájemně se doplňovat, stát se zralou osobností, která je nezbytným předpokladem harmonického manželství a zralého rodičovství v budoucnosti.

 • První část: Tvá budoucnost – Tvá volba - 2 hodiny (zabývá se tím, jak vytvářet kvalitní vztahy, jak kvalita našich vztahů souvisí s postojem, jaký zaujímáme sami k sobě a jaký vliv má náš postoj a naše vidění sebe sama na způsob, jakým přijímáme druhé lidi. Jedním z cílů je najít a naučit se používat své, často skryté zdroje a možnosti, učit se znát své přednosti a nedostatky a pracovat na sobě.
 • Druhá část: Vztahy - 2 hodiny (dovednost budování plnohodnotných vztahů a moudrosti v lásce)
 • Třetí část: Vytváření pozitivních vztahů (rozšíření a doplnění druhé části - dovednost budování plnohodnotných vztahů a moudrosti v lásce) - 2 hodiny

Poskytovatel programu: o.s. CEVAP (Praha) - provádí i zaškolení pedagogů do programu.

Formulář pro zájemce o vyškolení:

Objednávka programů:

Kontaktní údaje: MUDr. Rozehnalová
E-mail: seminar@cevap.cz
www.cevap.cz


Metodický materiál pro učitele středních škol

Prevence sexuálně přenosných onemocnění pro SŠ

Tento materiál byl zpracován zdravotnickými odborníky se zkušenostmi v oblasti primární prevence. Materiál vznikl v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi, který realizuje v letech 2012 - 2015 Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, o.p.s v Pardubickém kraji. Materiál vznikl u příležitosti semináře pro pedagogy konaného dne 6. listopadu 2013.

Seminář lektorovali:

MUDr. Jana Daňková - vedoucí protiepidemického oddělení KHS Pk, územní pracoviště Chrudim

prim. MUDr. David Stuchlík - primář kožního a venerologického oddělení Pardubické krajské nemocncice

Bc. Jiří Stupka, DiS. - odborný pracovník SZÚ Praha, pracoviště manažera Národního programu boje proti AIDS

Materiál ke stažení je dostupný pouze » registrovaným uživatelům.

Vloženo 22.4.2014

 

 


Metodický seminář "Jak učit sexuální výchovu"

1.část:  16. března 2016 09:00-15:30 / 8 hodin/ CCVJ o.p.s.

2.část:  17. března 2016 09:00-15:30  / 8 hodin/ CCVJ o.p.s.

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ 2. stupeň

Lektor: PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova, Praha

Popis semináře: Jedná se o dvoudenní praktický seminář s interaktivním nácvikem technik výuky. Učitelé 2. stupně ZŠ se seznámí se sexuální terminologií a sexuálním slovníkem, pozornost bude věnována tématům: dospívání a změny v pubertě, mužská a ženská sexualita, heterosexualita a homosexualita, nekoitální a koitální sexuální techniky, antikoncepce, pohlavně přenosné nemoci, HIV/AIDS, zásady bezpečného sexu, sexuální aberace, metodická cvičení – křížovky, dotazníky, postojová cvičení, skupinová práce, hodnotové žebříčky, problémové techniky, projekty, komunikativní cvičení, vyhodnocení semináře. Každý účastník obdrží metodické materiály.

Fotografie - viz galerie

Vloženo 25. 1. 2016


Film "Mezi nimi"

Film Mezi nimi popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi. Odkrývá pocity hlavních hrdinů, ale také jejich rodičů, okolí. Řeší první lásky, vztahy rodičů a dětí, nepravdy o sexuálním životě, následky neuváženého sexuálního chování…Více informací o filmu a film ke zhlédnutí » zde. ->

Tento film je určen pouze pro domácí užití. Veškerá práva výrobce a vlastníků autorských práv k filmu jsou vyhrazena.

 

 

Galerie

fotogalerie
počet fotografií: 8
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání