Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Závislosti

Doporučená literatura

Obsah této stránky:


Sociálně patologické jevy

Seznam literatury, videokazet (témata z oblasti sociálně patologických jevů – metodika, prevence, příběhy, psychosociální hry) (DOC, 37 kB)

 

Problémové chování dětí a mládeže

Kniha je určena studentům pedagogických oborů, pedagogům, výchovným poradcům. vychovatelům, apod.


Autoři: Stanislav Navrátil, Jan Matiioli, 1. vydání, Praha 2011

 


Problematika alkoholu

ISBN978-80-7367-908-8

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku.
Autor v knize vysvětluje základní pojmy, popisuje psychologické a biologické mechanismy návykového chování a uvádí podrobný přehled typů závislostí. Věnuje se také zvláštnostem věkových kategorií, pohlaví, vlivu rodiny, kultury a náboženství. Ve druhé části své práce popisuje postupy používané při léčení nejrůznějších návykových problémů. Tato hutně zpracovaná kniha je určena psychologům a terapeutům, sociálním pracovníkům, učitelům a vychovatelům (zejména těm, kteří se zabývají drogovou prevencí), lékařům. Kniha vychází v aktualizovaném vydání.

Vydal. Portál, 2011

Pjani, kuřáci a jak s nimi jednat

Publikace je určena pro děti, dospívající a dospělé, kteří nekouří a nenadužívají alkohol, ale jsou v častém kontaktu s lidmi, již tabáku a alkoholu holdují. Z dospělých jsme mysleli nejen na pedagogy, kteří se zaměřují na primární prevenci užívání tabáku a alkoholu, ale také na rodiče dětí, resp. na dospělé děti rodičů závislých na alkoholu a na manželky mužů nadužívajícíchalkohol.
Cílem publikace je rozšířit znalosti z této oblasti a podívat se na některé aspekty kouřenía nadužívání
alkoholu i z méně běžných úhlů pohledu.
Cílem je také posílit komunikační dovednosti, které mohou napomoci ubránit se před negativním vlivem lidí závislých na tabáku a alkoholu, popř. těmto lidem pomoci, aby s kouřením či pitím alkoholu přestali či toto návykové chování alespoň omezili – samozřejmě za podmínky, že oni sami budou chtít.
Vzhledem k šíři tématu bylo obtížné publikaci zpracovat tak, aby uvedené informace byly vždy využitelné a plně srozumitelné jak pro děti, hlavně pak pro ty mladší, tak zároveň i pro dospělé.
Pro mladší děti je podstatný hlavně poslední oddíl publikace nazvaný Lidé asertivní, který je jakýmsi úvodem do dovedností pro asertivní komunikaci. Aby si tyto dovednosti děti účinně upevnily, je nutné je prakticky nacvičovat, a to právě za pomoci pedagogů nebo rodičů.
Pro rozšíření znalostí z oblasti asertivity a pro inspiraci ke konkrétním cvičením doporučujeme zejména publikace prof. J. Praška a MUDr. H. Praškové Asertivitou proti stresu nebo Trápí vás nadměrný stud aneb Jak překonat sociální fóbii. Tyto publikace patří podle našeho názoru mezi to nejlepší, co lze ve spojení s asertivitou využít v praxi primárně preventivních programů na školách.

Mgr. Roman Pešek, listopad 2011, Písek

ISBN 978-80-260-1217-7

Publikace ke stažení v pdf.

 Zůstat střízlivý

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., 2006

Vloženo 17.8. 2015

 


Problematika kuřáctví

Doporučená literatura v přehledu témat:

 • Zelená kniha - dokument o 31 stranách pojednává o problematice tabakismu ve vztahu k sociálně ekonomickým dopadům a o možnostech protitabákové politiky v evropském kontextu. V lednu 2007 byl předložen Komisí Evropského společenství v Bruselu. Soubor lze stáhnout zde:
 • Rizikový faktor kouření, Kozák, J.T, Praha: KPK, 1993
 • Jak přestat kouřit, Kozák, J.T, Králíková, E., 2. vyd. Vimperk: Lucie, 2001
 • O kouření,Novák M., 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980
 • Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice, Sovinová, H; Csémy,L.; 1. vyd. Praha, SZÚ
 • Jak přestat kouřit, Budinský, V; 2. vyd. Vimperk: Lucie, 2001
 • Jak zvládnout kuřáckou epidemii, Praha; Frank, J.Chaloupka, SZÚ 2004
 • Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství, II. díl, Šmejkalová J., Tejral J., Bendová M., 1 vyd. Praha: Karolinum, 1999
 • Fakta a souvislosti, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, R. Wilkinson, M. Marmot; 2005
 • Manuál prevence v lékařské praxi, Provazník K., kolektiv autorů, 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998
 • Zdravý způsob života a prevence závislostí - pro mateřské školy a první třídy základních škol, Nováková D., 1997
 • Závislot na tabáku, epidemiologie, prevence a léčba

V současnosti jedinečná publikace doc. MUDr. Evy Králíkové a kolektivu 80 autorů. Vydalo nakladatelství Adamira, s.r.o. Břeclav, 2013.

Vloženo 28.6.2013

 

 

 

 


Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR, názory a postoje občanů k problematice kuřáctví v letech 1997-2009

Autoři: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav Csémy

Stáhnout výzkumnou zprávu zde, PDF (434 kB)  


Doporučené časopisy a periodika:

 • Adiktologie, odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí – vydává sdružení SCAN
 • Hygiena, časopis pro ochranu a podporu zdraví - vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s TIGIS, spol. s.r.o.
 • Závislosti a my, odborný časopis pro sociálně patologické jevy, vychází čtyřikrát do roka, předplatné a objednávky na adrese: Vydavatel a šéfredaktor : Jiří vacek, e-mail: jirivacek zavinac centrum.cz, tel.: 482 750 586, mobil: 602 130 020

 


Problematika nelegálních drog

Drogy, otázky a odpovědi (Kolektiv autorů Sananim, vydal Portál 2007)
– příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese - DOPORUČUJEME!Odborné články

Dopady užívání psychoaktivních látek v těhotenství - číst text (54kB, DOC)

Děti matek užívajících drogy jsou od rané fáze vývoje vystaveny působení různých negativních faktorů, které mohou vážně ohrozit jejich vývoj.

Děti matek užívajících drogy patří do rizikové skupiny z hlediska porodnictví, dětského lékařství, psychologie a sociologie. Vyskytuje se riziko úmrtnosti plodu, vzniku vrozených vývojových vad, nedostatečného růstu, poškození mozku, předčasného porodu, narození mrtvého dítěte aj. Navíc jsou po porodu ohroženy vznikem abstinenčních příznaků, které vyžadují léčbu, dále pak častějším výskytem onemocnění v novorozeneckém věku.

Článěk převzat ze Zdravotnických novin (2007)

Úloha rodiny v prevenci kuřáctví

Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření a kuřácké chování dětí

Článek v čas. Hygiena č. 4, ročník 53 (2008), str. 138-142

Autor: prof. Drahoslava Hrubá, CSc., PhDr. Iva Žaloudíková, PH.D.

Licence na nákup cigaret

Článek v čas. Hygiena 2013 58(4), str. 151- 161

Autor článku: MUDr. Markéta Petronová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství. LF MU Brno

Nekuřácké domovy: utopie nebo nutnost a budoucí realita?

Příspěvek publikovaný na konferenci Škola a zdraví, 2011

Autor: prof. Drahoslava Hrubá, CSc., Phdr. Iva žaloudíková, Ph.D.

 

Novinky ve výzkumu závislostí na tabáku a nikotinu v ČR - tisková zpráva 1. lékařské fakulty UK (2017)

Článek popisuje současnou situaci při léčbě závislosti na tabáku a přináší nové informace z výzkumu v oblasti abstinence od tabáku a výskytu depresí u kuřáků.

Hlavní autorka MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., uvádí: „Ukázalo se, že příznaky deprese se po roce abstinence od cigaret významně zlepší, a to zejména u těžší deprese. Není tedy třeba se léčby závislosti na tabáku u těchto pacientů obávat, ale právě naopak, není etické ji neposkytovat,“ říká dr. Štěpánková.

 


© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání