Zdravotní výchova by se neměla zaměřovat pouze na mladé lidi, ale měla by přispět ke zvýšení informovanosti celé populace. Zdravotní výchova je základním pilířem každé moderní země a společnosti. Jedná se o proces, jehož cílem je vštípit lidem řadu znalostí a dovedností, které jim umožní rozhodovat o vlastním zdraví.

Ačkoli si mnoho lidí myslí, že pojem zdraví znamená pouze nepřítomnost nemoci, pravdou je, že zahrnuje mnohem více aspektů. Zdraví musíme chápat jako stav osobní a sociální pohody. Kromě toho je důležité si uvědomit, že pro dobré zdraví je třeba podporovat odpovědnost každého jednotlivce. Nejen proto, aby sám měl zdravé návyky, ale také proto, aby ovlivňoval ostatní. Proto v tomto článku vysvětlujeme význam zdravotní výchovy a uvádíme některá opatření a typické návrhy pro tento proces.

Jak je definována výchova ke zdraví?

Výchova ke zdraví v posledních letech nabývá na síle a je považována za jeden ze základních procesů ve vzdělávání a společnosti. Podle Světové zdravotnické organizace je zdravotní výchova definována jako:

“Vzdělávací aktivity zaměřené na zvyšování znalostí obyvatelstva o zdraví a na rozvoj osobních hodnot, postojů a dovedností, které podporují zdraví.”

Podle jiných autorů se jedná o proces, při kterém se lidé učí chovat způsobem, který podporuje udržení nebo obnovení zdraví. Jinými slovy, v úvahu se berou zdravé postoje a návyky. Tento proces jde navíc ještě dál. Jeho cílem je zajistit, aby si každý člověk osvojil kritickou schopnost rozhodovat o záležitostech, které mu umožní pečovat o své zdraví a zdraví ostatních.

výchova ke zdraví

Zdravotní výchova také pomáhá analyzovat všechny faktory, které ovlivňují zdraví populace. Například zkoumání environmentálních, sociálních nebo ekonomických příčin, které způsobují nemoci nebo zdravotní problémy.

Výchova ke zdraví v praxi

Stejně jako každý jiný výchovný proces lze i výchovu ke zdraví provádět různými metodami. Za prvé, existují přímé nebo obousměrné metody. Jsou to ty, ve kterých je stanovena role učitele a posluchače.

Aby bylo možné používat přímé metody, musí mezi pedagogem a ostatními existovat určité pouto. Jedná se například o hodinu, ve které učitel předává znalosti, nebo o skupinovou diskusi. V rámci těchto metod také vedeme rozhovory o zdravotním obsahu a dialogu. Jasným příkladem dialogu je situace, kdy lékař dává pacientovi při konzultaci řadu doporučení.

Na druhé straně existují nepřímé metody, známé také jako jednosměrné metody. Jsou založeny na tom, že člověk vysílá sdělení, které může prostřednictvím médií, jako je televize, oslovit větší počet lidí. Mezi nepřímé metody patří audiovizuální a zvuková média. Zdravotní výchova může probíhat například prostřednictvím brožur, plakátů nebo novin. Také prostřednictvím rozhlasu nebo kina.

Význam internetu

výchova ke zdraví

Musíme zdůraznit, že internet je dnes jedním ze základních aspektů zdravotní výchovy. Jedná se o největší existující zdroj informací. Problémem je, že tyto informace nemusí být nejvhodnější nebo nejpravdivější. Proto je třeba vědět, jak tento nástroj používat, a vyhledat spolehlivé a vzdělávací zdroje. Ve skutečnosti existuje stále více aplikací a programů, které nějakým způsobem podporují zdraví a zdravé návyky. V neposlední řadě je důležité poznamenat, že zdravotní výchova není proces, který se zaměřuje pouze na mladé lidi, ale usiluje o spolupráci celé populace. Nikdy není pozdě začít si uvědomovat své zdraví a převzít za něj odpovědnost.

Zdravotní výchova – podpora zdravého životního stylu!

V dnešní době se výchova ke zdraví vyvíjí a nesoustředí se pouze na prevenci nemocí. Být zdravý má nyní širší význam, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Psychická a fyzická pohoda a pochopení toho, co je zdraví, na čem závisí, proč a jak o něj pečovat, jsou dnes stále důležitější. Kromě toho se mnoho komunitních programů podílí na rozvoji pocitu odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví ostatních lidí kolem nás.