Návykové látky

0

“Můžeme, a také pokud jsme schopni, poučit dítě o opatrnosti v provozu, můžeme je také poučit, aby varovalo při manipulaci s návykovými látkami.”

Pokud dítěti ukážeme, aby se před přechodem přes vozovku podívalo doleva i doprava, uděláme to okamžitě, když mládě prakticky nehrozí nebezpečí, protože je v tu chvíli pod naší ochranou, dohledem, držíme jeho ruku, když jde přes silnici. Teprve mnohem později, až budou praktiky dítěte pevně dbát a dítě bezpečně uzná riziko, teprve potom umožníme dítěti samotnému přejít vozovku…

Používání návykových látek, látek vyvolávajících závislost, je nebezpečným jednáním, které může vést k poškození (zničení) osoby. Narkomani zjišťují, že je obtížnější ovládat své návyky, snižuje se jejich schopnost vyrovnat se s náročnými scénáři a často bývají mnohem náchylnější k různým psychickým a orgánovým poruchám.

To s sebou přináší řadu problémů nejen v individuálním, ale i společenském životě. Ve svém důsledku představuje nebezpečí nejen pro soukromí, ale i pro kulturu.

Hlavní prevencí je zastavení zneužívání návykových látek. Klíčová léková prevence je nejspolehlivější, probíhá-li zcela přirozeným způsobem výchovou dítěte v rodině, protože vztah příbuzných k alkoholu, kouření atd. si dítě postupně vytváří v předškolním věku jako např. stejně tak se tyto atributy rodí také přímo do budoucnosti, tedy až do doby, kdy se přímo nebo nepřímo setká s léky.

Základem výchovy a vzdělávání v oblasti drogové prevence je poskytovat dětem pravdivé informace o drogách včas a způsobem přiměřeným jejich věku.

Co jsou návykové látky?

Návykové materiály jsou označení pro různé látky, které jsou schopny ovlivnit naše chápání, chování a na kterých závislost vzniká. Častěji posloucháme termín léky. Neporovnáváme léky podle tvrdosti světla a obtížných výsledků, i když se to ve společnosti skutečně rozlišuje, protože dopad léků na organismus je opravdu specifický a také domnělá lehká medicína má schopnost vážně poškodit mikroorganismus.

Látky tvořící návyky oddělujeme podle způsobu použití, podle energetického materiálu a navíc z hlediska legislativy – látky legální i regulované nebo lépe řečeno tolerované a také nesnesitelné.

Definice chování: Rutina je znovuobjevení (schopnost) provést určitou činnost. Je vybaven okamžitě, automaticky, bez přemýšlení a rozhodování. Vzniká buď bezděčně přímočarým opakováním (živý stereotyp), nebo vzniká záměrně cvičením.

Rozdíl mezi závislostí a závislostí je způsoben projevy chování. Zatímco rutina je sklon získaný rep viz (viz definice zvyku), tzn. znamení naší vůle, spoléhání není projevem vůle, i když vůle je nezbytná k jejímu zvládnutí. Typicky můžeme narazit na pojem psychická i fyzická závislost. Zatímco psychická závislost je založena pouze na naší vůli, fyzická závislost je podmíněna řadou biochemických reakcí v těle (hormonální modifikace). Fyzická závislost nemůže existovat bez současné psychické závislosti, zatímco psychická závislost bez fyzické ano.

Význam závislosti:

[- ny-, řecky], toxikomanie, drogová závislost – stav psychické a fyzické závislosti na psychoaktivních látkách (lécích) užívaných zcela (neustále) se škodlivými účinky jak pro jedince (drogy) tak pro kulturu. Spoléhání se na jeden lék (monotoxikománie), jako je alkohol, nebo na několik léků (polytoxikomanie), jako je alkohol a také sedativa. Závislost na lécích ovlivňuje závislého psychicky (má za následek duševní poruchy, intelektové schopnosti i sociální partnerství) i doslova (dochází k poškození jater, krvetvorby, srdce a také oběhového systému, základní kachexie).

Drogová závislost je celosvětový problém, který ve skutečnosti skončil jako vážný problém pro lidstvo na počátku 20. století. Mezinárodní úmluva o opiu v Haagu z roku 1912 obsahovala ustanovení o opiu a příbuzných látkách. Tato ustanovení jsou často doplňována nedávno vyrobenými látkami. V České republice je problém všech látek spouštějících zneužívání návykových látek upraven zákonnými kroky s ohledem na rok 1955.

  • Standardy lékařské závislosti (podle Americké psychiatrické společnosti):.
  • sloučenina se používá déle a ve větším množství, než bylo původně zamýšleno.
  • Je těžké nebo obtížné přestat užívat látku.
  • materiál se používá několikrát denně, aby se dosáhlo očekávaných účinků.
    je třeba se vzdát několika běžných úkolů, při kterých látku nelze použít, a také stále zůstávat materiál používat.
  • člověk používá sloučeninu, i když si uvědomuje její nebezpečné účinky.
  • jeden vyžaduje zvyšující se počet dávek k dosažení požadovaných účinků.
  • normální abstinenční příznaky a symptomy se objevují, když je materiál ukončen.
  • Chcete-li překonat abstinenční příznaky, vraťte se k užívání látky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno